Biografija

Advokat Josif Mićković Rodjen 15. 12. 1957 godine u Pljevljima. Živi i radi u Pljevljima. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima a, pravni fakultet u Beogradu. U istom gradu položio i pravosudni ispit. Nakon završetka rada u Opštinskom Javnom […]

Čitaj dalje...

Advokat Tijana Živković

Kolega saradnik u Podgorici BIOGRAFIJA ADVOKAT TIJANA ŽIVKOVIĆ Rodjena 24.05.1986.godine u Pljevljima. Živi i radi u Podgorici. Osnovnu školu završila u Pljevljma. Prva tri razreda srednje škole je završila u Pljevljima, nakon čega se zbog profesionalnog odbojkaškog angažmana seli u […]

Čitaj dalje...

Besplatna pravna pomoć

Ovaj letak izrađen je sa ciljem da bliže objasni uslove pod kojima se odobrava besplatna pravna pomoć, obim odobrenih usluga, ko su pružaoci usluga besplatne pravne pomoći i postupak pod kojim se usluge besplatne pravne pomoći odobravaju, sve u skladu […]

Čitaj dalje...

Tarifa

Upravni odbor Advokatske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 25. februara 2005. godine, donio je: ADVOKATSKU TARIFU I. Opšte odredbe Član 1 Ovom Tarifom odreduju se nagrade i naknade troškova za rad advokata. Visina nagrade odreduje se u zavisnosti od […]

Čitaj dalje...

Kontakt

Advokat Josif Mićković Adresa kancelarije: Advokatska kancelarija „Mičkovič“ Pljevlja Vuka Kneževića br. 43. Adresa stana: Advokat Josif Mićković Pljevlja, II Proleterske GM – 1/7 Telefoni: Fiksni : + 382 52 323 057 (kancelarija) Fiksni : + 382 52 352 087 […]

Čitaj dalje...

Usluge

GRADJANSKO PRAVO  Sastavljanje svih vrsta podnesaka u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku (tužbi, žalbi, revizija, predloga, prigovora idr.)  Zastupanje pred svim redovnim sudovima u naznačenim postupcima i privrednim sudovima, Sastavljanje svih vrsta poslovnih ugovora i ugovora izmedju fizičkih lica, izuzev […]

Čitaj dalje...

Skorašnji članci

Ustavna žalba, koja je predmet ovog članka, izjavljena je, decembra mjeseca 2012 godine, od strane advokatske kancelarije “Mićković”, a u ime NIP Pljevaljske novine iz Pljevalja, protiv presuda redovnih sudova kojima je pravosnažno odbijen tužbeni zahtjev ovog lokalnog glasila kao […]

Nastavi čitanje...

Zakon o slobodnom pristupu informacijama usvojen je na osmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore 26. 07. 2012. godine, a objavljen je u Službenom listu Crne Gore br. 44/12, od 09. 08. 2012. godine. Danom početka primjene ovog zakona […]

Nastavi čitanje...

Zakon o zaštiti prava na sudjenje u razumnom roku donijet je decembra mjeseca 2007 godine. Ovim zakonom se propisuje da se zaštita prava na suđenje u razumnom roku, kao pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, ostvaruje […]

Nastavi čitanje...

Skupština Crne Gore, na sjednici od 19. juna 2012 godine, usvojila je novi Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Zakon je stupio na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore br. 33/12 od 28. 06. 2012 godine, a, počeće […]

Nastavi čitanje...