Arhive

Zakon o zaštiti prava na sudjenje u razumnom roku donijet je decembra mjeseca 2007 godine. Ovim zakonom se propisuje da se zaštita prava na suđenje u razumnom roku, kao pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, ostvaruje se u sudskom postupku, na način i pod uslovima propisanim zakonom. To je pravo stranke da u sudskom gradjanskom postupku, […]

Skupština Crne Gore, na sjednici od 19. juna 2012 godine, usvojila je novi Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Zakon je stupio na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore br. 33/12 od 28. 06. 2012 godine, a, počeće se primjenjivati nakon 6 mjeseci od dana stupanja na snagu. Zakon koji, dakle , počinje da se primijenjuje tek od […]

Ustavna žalba je sredstvo pravne zaštite kako onih ljudskih prava garantovanih Ustavom Crne Gore tako i onih koja su garantovana i proističu iz propisa Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Pravo na podnošenje ustavne žalbe pripada subjektu koji smatra dam mu je nekim od pojedinačnih akata javne vlasti povrijedjeno neko ustavom zajemčeno pravo. Ustavni sud, u postupku […]

Ovaj letak izrađen je sa ciljem da bliže objasni uslove pod kojima se odobrava besplatna pravna pomoć, obim odobrenih usluga, ko su pružaoci usluga besplatne pravne pomoći i postupak pod kojim se usluge besplatne pravne pomoći odobravaju, sve u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći. BESPLATNA PRAVNA POMOĆ Zahtjevi za odobravanje besplatne pravne pomoći podnose se službi nadležnog suda, a […]

Panorama Pljevalja.