Usluge

Građansko pravoUpravno pravoPrivredno pravoRadno pravoKrivično pravoPromet nepokretnosti

● Sastavljanje svih vrsta podnesaka u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku (tužbi, žalbi, revizija, predloga, prigovora i dr.),

● Zastupanje pred svim redovnim sudovima u naznačenim postupcima i privrednim sudovima,

● Sastavljanje svih vrsta poslovnih ugovora i ugovora izmedju fizičkih lica, izuzev onih koji moraju biti sačinjeni u formi notarskog zapisa.

Posebno iskustvo u postupcima :

 • Naknade šteta (svih vidova materijalne i nematerijalne štete),
 • Utvrdjivanja postojanja i zaštite prava svojine,
 • Smetanja posjeda,
 • Konstituisanja i zaštite prava službenosti,
 • Razvoda braka i povjeravanja zajednike djece na odgoj čuvanje i vaspitanje,
 • Utvrdjivanja bračne tekovine,
 • Ispunjenja, raskida, poništaja ili utvrdjenja ništavosti ugovora,
 • Raspravljanja zaostavštine ( u vezi s tim pokretanje ostavinskog postupka),
 • Obezbjedjenja dokaza,
 • Fizičke diobe nepokretnosti,
 • Utvrdjivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti,
 • Odredjivanja privremenih mjera,
 • Naplate potraživanja.

● Sastavljanje svih vrsta podnesaka u upravnom postupku i upravnom sporu (zahtjeva, žalbi, tužbi u upravnom sporu i dr.),

● Zastupanje pred svim organima lokalne i državne uprave i pred Upravnim sudom Crne Gore.

Posebno iskustvo u postupcima :

 • Sprovodjenja svih uknjiženja kod Uprave za nekretnine,
 • Postizanja sporazuma o naknadi za eksproprisane nepokretnosti,

● Savjetovanje pri osnivanju i upravljanju privrednim društvima,

● Zastupanje u postupcima pred Centralnim registrom privrednih subjekata Crne Gore,

● Izrada statutarne dokumentacije i ostalih akata privrednog društva, izrada ugovora u privredi, izrada pravnih analiza i dr.

● Sastavljanje Ugovora o radu, svih vrsta internih akata poslodavca, svih vrsta odluka i rješenja,

● Sastavljanje tužbi u radnim sporovima, žalbi i revizija, prigovora, sastavljanje raznih zahtjeva, molbi, izjava i dr.

● Zastupanje u radnim sporovima pred sudom.

Posebno iskustvo u postupcima :

 • Vraćanja zaposlenih na rad,
 • Naknade svih vidova materijalne i nematerijalne štete nastale po osnovu povrede na radu,
 • Utvrdjivanja razlika u isplatama zarada, isplata naknada zarada, otpremnina i dr.

● Sastavljanje svih vrsta podnesaka u pretkrivičnom i krivičnom postupku (krivičnih prijava, optužnih predloga, žalbi i dr.),

● Učestvovanje u odbranama okrivljenih i zastupanje oštećenih pred Sudovima, Tužilaštvima i Upravi policije.

Posebno iskustvo u odbranama okrivljenih za :

 • krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja,
 • krivična djela protiv imovine.

● Posredovanje u prometu nepokretnosti (kupovini i prodaji nepokretnosti) Radnjama posredovanja obuhvaćena je kompletna usluga kod prodaje ili kupovine nepokretnosti, a naročito : pregledanje nepokretnosti koja je predmet kupo-prodaje, davanje savjeta o procjeni vrijednosti i angažovanje, po potrebi, stručnih lica za procjenu, oglašavanje prodaje, pronalaženje adekvatnog kupca, mogući izbor ponudjača, potraživanje adekvatnih nekretnina za kupovinu, prikupljanje dokumentacije potrebne za realizaciju zaključenja ugovora o kupo-prodaji, angažovanje u postupku realizacije zaključenja ugovora o kupoprodaji i njegove ovjere kod nadležnog notara, prijem iznosa kupoprodajne cijene i transfer novca na adresu prodavca, isplata iznosa kupoprodajne cijene u ime kupca, plaćanje svih vrsta novčanih obaveza – troškova za nepokretnosti koje su predmet kupoprodaje, uknjiženje nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje kod Uprave za nekretnine.