Ustavna žalba je sredstvo pravne zaštite kako onih ljudskih prava garantovanih Ustavom Crne Gore tako i onih koja su garantovana i proističu iz propisa Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Pravo na podnošenje ustavne žalbe pripada subjektu koji smatra dam mu je nekim od pojedinačnih akata javne vlasti povrijedjeno neko ustavom zajemčeno pravo.

Ustavni sud, u postupku po ustavnoj žalbi, odlučuje o tome da li je aktom koji se osporava od strane podnosioca žalbe povrijedjeno ustavom zajemčeno pravo. Ustavni sud se neće upuštati u ocjenu činjeničnog stanja utvrdjivanog pred redovnim sudom, kao i vršiti preispitivanja materijalnog prava koji je primjenjeno za konkretan slučaj, dakle, neće se upuštati u razmatranje predmeta u kojem je redovni sud već donio odluku.

Preuzeto sa sajta Ustavnog suda Crne Gore – www.ustavnisudcg.co.me

Preuzmite obrazac Ustavna žalbe

Preuzmite Uputstvo za popunjavanje obrasca ustavne žalbe


  • ...možda će Vas interesovati?

  •