Zakon o zaštiti prava na sudjenje u razumnom roku donijet je decembra mjeseca 2007 godine. Ovim zakonom se propisuje da se zaštita prava na suđenje u razumnom roku, kao pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, ostvaruje se u sudskom postupku, na način i pod uslovima propisanim zakonom. To je pravo stranke da u sudskom gradjanskom postupku, odnosno upravnom sporu, sud o njezinim pravima i obavezama ,odnosno optužbi za krivično djelo u krivičnom postupku, odluči bez nepotrebnog odugovlačenja.

Koliko je navedeni Zakon zaživio u praksi, odnosno u kojoj mjeri se koriste pravna sredstva predvidjena istim pročitajte, a nakon što se upoznate sa tekstom Zakona, u – Analizi primjene Zakona koju je sačinila advokat Darka Kisjelica – članica NVO „Akcija za ljudska prava“ na Veb-sajtu www.hraction.org/wp-content/uploads/Analiza-razumni-rok.pdf

ZAKON

O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU

(Objavljen u “Sl. listu CG”, br. 11 od 13. decembra 2007)

I. OPŠTE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku, kao pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku ostvaruje se u sudskom postupku, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Pravo na zaštitu

Član 2

Pravo na sudsku zaštitu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku imaju stranka i umješač u građanskom sudskom postupku, stranka i zainteresovano lice u upravnom sporu, okrivljeni i oštećeni u krivičnom postupku (u daljem tekstu: stranka), ukoliko se postupci odnose na zaštitu njihovih prava u smislu Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
Pravo iz stava 1 ovog člana i dužina trajanja razumnog roka utvrđuje se u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Pravna sredstva

Član 3

Pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku su:
1) zahtjev za ubrzanje postupka (u daljem tekstu: kontrolni zahtjev);
2) tužba za pravično zadovoljenje.

Mjerila

Član 4

Prilikom odlučivanja o pravnim sredstvima iz člana 3 ovog zakona, naročito se uzima u obzir:
– složenost predmeta u činjeničnom i pravnom smislu;
– ponašanje podnosioca pravnog sredstva;
– ponašanje suda i drugih državnih organa, organa lokalne samouprave, javnih službi i drugih nosilaca javnih ovlašćenja;
– interes podnosioca pravnog sredstva.

Hitnost

Član 5

U postupku odlučivanja po pravnom sredstvu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku sud je dužan da postupa hitno.

Odgovornost

Član 6

Nepostupanje sudije i predsjednika suda na način i u rokovima propisanim ovim zakonom je osnov za pokretanje postupka njihove odgovornosti u skladu sa posebnim zakonom.

Oslobađanje od sudske takse

Član 7

U postupku ostvarivanja sudske zaštite prava na suđenje u razumnom roku stranka je oslobođena plaćanja sudske takse.

Shodna primjena

Član 8

U postupku odlučivanja po pravnim sredstvima za zaštitu prava za suđenje u razumnom roku na pitanja koja nijesu uređena ovim zakonom shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o parničnom postupku.
II. KONTROLNI ZAHTJEV

Podnošenje

Član 9

Stranka može podnijeti kontrolni zahtjev ukoliko smatra da sud neopravdano odugovlači postupak i odlučivanje u predmetu.
Kontrolni zahtjev se podnosi sudu kod kojeg se predmet nalazi u radu.
Kontrolni zahtjev sadrži:
– ime i prezime, odnosno naziv stranke, adresu njenog prebivališta, boravišta, odnosno sjedišta;
– ime i prezime, odnosno naziv zastupnika ili punomoćnika i adresu njegovog prebivališta, boravišta, odnosno sjedišta;
– poslovni broj predmeta ili druge podatke o predmetu na osnovu kojih se može utvrditi na koji se predmet odnosi kontrolni zahtjev;
– podatke i okolnosti u vezi sa predmetom iz kojih proizilazi da sud neopravdano odugovlači postupak i odlučivanje u postupku;
– potpis stranke, zastupnika ili punomoćnika.

Nadležnost

Član 10

O kontrolnom zahtjevu odlučuje predsjednik suda.
U sudovima sa više od deset sudija godišnjim rasporedom može se odrediti sudija koji će, pored predsjednika suda , odlučivati o kontrolnom zahtjevu.

Nemogućnost postupanja

Član 11

Predsjednik suda ili sudija ne može postupati po kontrolnom zahtjevu u predmetu u kojem postupa ili je postupao u vršenju sudijske funkcije.
Ako predsjednik suda, u skladu sa stavom 1 ovog člana, ne može da postupa, o kontrolnom zahtjevu odlučuje predsjednik neposredno višeg suda.
Ako predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore (u daljem tekstu: Vrhovni sud) ne može da postupa u slučaju iz stava 1 ovog člana, o kontrolnom zahtjevu odlučuje vijeće od trojice sudija Vrhovnog suda.

Odlučivanje

Član 12

O kontrolnom zahtjevu odlučuje se rješenjem koje mora biti obrazloženo.

Odbacivanje

Član 13

Ako kontrolni zahtjev ne sadrži elemente iz člana 9 stav 3 ovog zakona, predsjednik suda će uputiti stranku da uredi kontrolni zahtjev u roku od osam dana.
Ako stranka u ostavljenom roku ne uredi kontrolni zahtjev, predsjednik suda će donijeti rješenje kojim se kontrolni zahtjev odbacuje.
Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako je stranka podnijela kontrolni zahtjev preko kvalifikovanog punomoćnika (advokat ili lice sa položenim pravosudnim ispitom), predsjednik suda će odbaciti kontrolni zahtjev kao neuredan.

Očigledna neosnovanost

Član 14

Predsjednik suda će rješenjem odbiti kontrolni zahtjev kad ocijeni da je očigledno neosnovan.

Izvještaj sudije

Član 15

Ako predsjednik suda ne odbaci kao neuredan ili ne odbije kao očigledno neosnovan kontrolni zahtjev, zatražiće da mu sudija ili predsjednik vijeća kojem je predmet dodijeljen u rad, odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, dostavi pisani izvještaj o dužini trajanja postupka i razlozima zbog kojih postupak nije okončan.
Izvještaj iz stava 1 ovog člana, sačinjava se u skladu sa mjerilima iz člana 4 ovog zakona i sadrži mišljenje u kom roku se predmet može riješiti.
Predsjednik suda može da zahtijeva i da mu sudija dostavi spise predmeta.

Neosnovanost

Član 16

Kad predsjednik suda, nakon sprovedenog postupka, utvrdi da sud nije povrijedio pravo na suđenje u razumnom roku, rješenjem će odbiti kontrolni zahtjev kao neosnovan.

Obavještenje stranke

Član 17

Ako sudija u izvještaju ili drugim pisanim aktima obavijesti predsjednika suda da će u roku, koji ne može biti duži od četiri mjeseca od prijema kontrolnog zahtjeva, biti obavljene određene procesne radnje, odnosno donijeta odluka, predsjednik suda će o tome obavijestiti stranku i na taj način okončati postupak po kontrolnom zahtjevu.

Osnovanost

Član 18

Kad predsjednik suda utvrdi da se neopravdano odugovlači postupak i odlučivanje u predmetu, rješenjem će odrediti rok za preduzimanje određenih procesnih radnji, koji ne može biti duži od četiri mjeseca, kao i odgovarajući rok u kojem ga sudija mora obavijestiti o preduzetoj radnji.
Predsjednik suda može naložiti prioritetno rješavanje predmeta ako okolnosti slučaja ili hitna priroda predmeta to nalažu.

Oduzimanje predmeta

Član 19

Ako sudija ne preduzme mjere određene rješenjem po kontrolnom zahtjevu ili obavještenjem iz člana 17 ovog zakona, kao i u drugim slučajevima nepostupanja u skladu sa ovim zakonom, predsjednik suda može oduzeti dodijeljeni predmet u skladu sa posebnim zakonom.

Rok za odlučivanje

Član 20

Predsjednik suda je dužan da o kontrolnom zahtjevu odluči najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva.

Dostavljanje rješenja

Član 21

Rješenje predsjednika suda dostavlja se stranci.

Nepostupanje drugih organa

Član 22

Ako predsjednik suda utvrdi da se postupak i odlučivanje u predmetu neopravdano odugovlači zbog nedostavljanja isprava ili drugih dokaza od strane drugog državnog organa, organa lokalne samouprave, javne službe i drugog nosioca javnog ovlašćenja, naložiće tom organu da u određenom roku postupi po zahtjevu.
Predsjednik suda može nadležnom organu da podnese inicijativu da se protiv lica koje ne postupi po nalogu iz stava 1 ovog člana pokrene disciplinski postupak, odnosno da se pokrene postupak za razrješenje.
Ograničenja koja se odnose na podnošenje

Član 23

Ako predsjednik suda postupi u skladu sa čl. 17 i 18 ovog zakona, stranka ne može da podnese novi kontrolni zahtjev u istom predmetu prije isteka roka iz obavještenja, odnosno rješenja predsjednika suda.
Ukoliko je predsjednik suda donio rješenje u skladu sa članom 16 ovog zakona, stranka može da podnese novi kontrolni zahtjev tek po isteku šest mjeseci od prijema rješenja.


  • ...možda će Vas interesovati?

  •